ธรรมจักรเชื่อมใจ AEC ! “สมเด็จพระสังฆราชแห่งเมียนมา” เป็นประธานในงานสัมมนา “ธรรมจักรเพื่อสันติภาพโลก” 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เจ้าพระคุณพระภัททันตะ ซานดิมา ภิวังสะ (อัครมหาบัณฑิต อัครมหาสัทธัมมโชติกะธะชะ) สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศเมียนมา (His Holiness Bhaddanta Candimar Bhivamsa (Agga Maha Pandita Agga Maha Saddhamma Jotikadhaja) Chairperson of the State Sangha Maha Nayaka Committee of Myanmar) เป็นประธานในงานสัมมนา “ธรรมจักรเพื่อสันติภาพโลก” ที่จัดขึ้น ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ ฯ วัดพระธรรมกาย โดยมีเจ้าคณะจังหวัดไพลิน คณะธรรมยุติ และคณะมหานิกาย ประเทศกัมพูชา, เจ้าอาวาสวัดจากจังหวัดดานัง และจังหวัดฮอยอัน ประเทศเวียดนาม, ฝ่ายต่างประเทศ อ.พ.ส. คณะสงฆ์ สปป.ลาว (ศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ลาว) และเจ้าอาวาสและผู้นำองค์กรพุทธจากประเทศ AEC ทั้งเมียนมาร์, กัมพูชา, ลาว และเวียดนาม เข้าร่วมงานสัมมานาครั้งนี้

โดยในงานสัมมนา พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย บรรยายในหัวข้อ “ธรรมจักรคุ้มครองโลก” โดยนำความรู้เรื่องทุกข์ประจำสังขาร การบริหารขันธ์ สัมมาอาชีวะ การสร้างเครือข่ายคนดี แก้วิกฤตโลก และงานวิจัยปริญญาเอกในเรื่อง อนาคตภาพการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานสัมมนาวันนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจมนุษย์ ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรพุทธ ด้วยกิจกรรมการสวดธรรมจักรร่วมกันทั้งภูมิภาค AEC โดยมีเป้าหมายหลายพันล้านจบเป็นกุศโลบายในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน และขอขอบคุณที่องค์กรที่ส่งยอดสวดธรรมจักร ทำให้ทุกครั้งที่ถึงวงรอบสวดธรรมจักร สามารถจัดพิธีฉลองชัยชิตังเม ได้ทุกครั้ง 

ส่วนพระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน ผู้ช่วยอำนวยการสำนักต่างประเทศ และหัวหน้ากอง AEC บรรยายในหัวข้อ “ธรรมจักรใน AEC” โดยบรรยายถึงกิจกรรมการสวดธรรมจักรในประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

และในโอกาสนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆนายก พระภัททันตะ จันธิมา อภิวังสะ อัครมหาบัณฑิต อัครมหาสัทธัมมโชติกะธะชะ สมเด็จพระสังฆราช ประธานคณะกรรมการมหาสังฆนายกแห่งรัฐ ประเทศเมียนมาร์ เมตตาให้โอวาทว่า “โครงการสวดธรรมจักรของวัดพระธรรมกาย ที่เชิญชวนประชาชนและคณะสงฆ์ประเทศต่างๆ ร่วมกันสวดเป็นกิจกรรมที่ดี โดยต้องอาศัยคุณธรรม ความศรัทธา ที่รวมกันทบทวนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอชื่นชม และสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อเชิญชวนชาวพุทธร่วมกันสวดธรรมจักร ซึ่งทำเป็นปกติอยู่แล้วในประเทศเมียนมาร์ และยินดีสนับสนุนส่งเสริมการสวดธรรมจักรร่วมกับวัดพระธรรมกาย ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป”

โดยในช่วงท้ายงานสัมมนา คณะสงฆ์และผู้นำองค์กรพุทธ ได้ถวายใบปวารณาลงนามความร่วมมือ และมอบป้ายโครงการฯ ในการร่วมกันสวดและส่งยอดสวดธรรมจักร ในโครงการสวดธรรมจักร 24 น. กับวัดพระธรรมกาย และภาคีเครือข่ายองค์กรพุทธทั่วโลก ในวาระวันเกิดและบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาค AEC ด้วย

ข่าว อนุธิดา ศิริบำรุง

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING